سنترپیوت

سنترپیوت

 

·       سيستم آبياري باراني آبفشان دوار (سنترپيوت)

دسترسیبهراندمانبالاتروحرکتدرراستاینيلبهبهرهوریحداکثر،صنعتکشاورزیکشوررابهسمتیسوقدادهاستکهازعلمروزدنياوتجربهچندينسالهکشورهایپيشرودرعلمآبياریاستفادهبهينهنمايد. آبياریپيشرفتهامروزیدرمسيریگامبرمیداردکهدرآنباصرفحداقلهزينهوانرژی،بيشترينسطحپوششويکنواختیتوزيعبهينهبدستآيد.

استفادهازسيستمسنترپيوتبمنظورآبياریمحصولاتزراعیيکیازراهکارهايیاستکهدرتحققاهدافمذكورکمکشايانیمینمايد.

سنترپيوتسيستمیاستمتحرککهحوليکنقطهثابتمیچرخد. درقسمتهایانتهايیدستگاهبهازایواحدطولدستگاه،مساحتبيشتریاززمينآبياریمیشودواينهمانويژگیاصليسيستمسنترپيوتاستکهطراحیآنراتاحدودیمشکلوپيچيدهمیکندزيرابايدبهنحویطراحیانجامگيردکهدرهرنقطهاززمينعمقآبيارييکسانیبدستآيد.

اگراينسيستمبطوراصولیوصحيحطراحيشودوهمچنينعملياتنصبواجراوبهرهبردارینيزبادقتکافیودرستانجامگيرد،آبپاشهایسيستمسنترپيوتمیتواننديکنواختیپخشبالايیراايجادکنندوهيچگونهروانابینيزدرسطحزمينمشاهدهنگردد. در سيستم آبياري باراني آبفشان دوار، بال آبياري شامل يك سازه بزرگ فلزي ميباشد كه توسط برجكهايي در ارتفاعي بلندتر از سطح تاج گياهان قرار گرفته و حول نقطه مركزي كه در همان نقطه اتصال بال به لوله اصلي ميباشد دوران ميكند. با توجه به نوع حركت بال آبياري (دوراني)، اين نوع سيستم آبياري مزارع را به صورت دايرهاي شكل آبياري ميكند. براي رفع اين مشكل در مزارع مربعي ميتوان از آبپاشهاي گوشه‌پاش كه در انتهاي بال نصب ميشوند استفاده كرد. در اين صورت وقتي بال آبياري به گوشه زمين نزديك ميشود، اين آبپاش ها به كار افتاده و اراضي دور از دسترس بال را آبياري ميكنند. يك راهحل ديگر براي رفع اين مشكل استفاده از سيستمهاي آبياري ثابت و يا ساير سيستمهاي آبياري براي آبياري اراضي خارج از دسترس بال آبياري در سيستم آبفشان دوار ميباشد.

مزایا

·         افزایشراندمانآبیاریتا90درصد

·         کاهشمصرفآببهمیزانقابلتوجهنسبتبهدیگرروشهایآبیاری

·         عدمنیازبهتسطیحزمینوامکانکاردرزمینهاییبا 30 درصدشیبموضعیو 10 درصدشیبکلی

·         ایجادیکنواختیتوزیعآبدرسطحتحتپوششآبیاری

·         جلوگیریازفرسایشخاکبهدلیلعدمایجادرواناب

·         عدمایجادوتراکماملاحمضردرسطحخاک

·         عدمنیازبهکانالکشی،زهکشیوکرتبندیزمینزراعی

·         امکانتزریقکودوسمبااستفادهازتجهیزاتجانبی

·         استفادهحداکثرازمنابعآبموجودوعدماتلافآببابرنامهریزیصحیحآبیاری

·         افزایشرطوبتنسبیهوا

·         کاهشهزینههایکارگریبهدلیلخودکاربودنکارکرددستگاه

·         امکانتنظیممیزانآبدهیدستگاهبرایانواعخاکهاوکشتهادرفصولمختلفآبیاری

·         امکانکنترلایستگاهپمپاژتوسطدستگاه

·         سیستمعیبیابیاتوماتیکدستگاه

·         امکاننصبلوازمجانبیازقبیلکنترلکنندههایرادیویی (بیسیم) براییکیاچنددستگاهازیکمرکزفرمان

·         هزینهمناسبدرمقایسهباسایرروشهابرای اراضی با مساحت بیش از 20هکتار

·         قادربهتأميننيازآبيگياهبهطورروزانهميباشد.ازاينلحاظبهگياههيچنوعتنشآبيواردنگشتهودرنتيجهرشدآنمطلوبخواهدبود

معایب

·         عدمتوجيهپذيريدستگاه سنترپیوتازلحاظاقتصاديبراياراضيكوچك

·         نیاز به نیروی متخصص جهت بهره برداری

 

 

تهران خیابان ملاصدرا جنب بیمارستان بقیه الله پلاک 208 طبقه دوم واحد 5

تلفن وفاکس : 982188613525+ 982188613646+

تلفن همراه :   989122151646+

کدپستی :            1435916434

 

 

 

 

          

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید