ویل موو

ویل موو

مبانی طراحی شبکه آبیاری با استفاده از دستگاه ویلموو:

تعيين عمق آبياري

·                ارتفاع خالص آب آبياري

عمق خالص آب آبياري با توجه به خصوصيات فيزيكي خاك و گياه از رابطه زير تعيين مي‌شود.

dn=(Fc-Pwp).D.a

كه در اين رابطه :

dn = عمق خالص آبياري ( mm )

FC = رطوبت خاك در حد ظرفيت زراعي ( m/mm )

Pwp = رطوبت خاك در حد نقطه پژمردگي ( m/mm )

D = عمق توسعه ريشه گياه ( m )

a = ضريب سهل الوصول

·                ارتفاع ناخالص آب آبياري

حداكثر ارتفاع ناخالص آبياري با در نظر گرفتن راندمان كل70 از رابطه زير تعيين مي‌شود.

كه در اين رابطه                                                                                                    = dg

dg = ارتفاع ناخالص آبياري (mm )

Ea = راندمان كاربرد (%)

تعيين دور آبياري

دور آبياري عبارت است از فاصله زماني بين دو آبياري متوالي كه به عمق آبياري و تبخير وتعرق گياه بستگي داشته و از رابطه زير به دست مي‌آيد.

كه در اين رابطه :                                                                                                  

F = دور آبياري ( day )

ETC = تبخير و تعرق واقعي گياه ( day/mm )

دور آبياري با توجه به تجربيات موجود درمحدوده طرح، اصلاح مي گردد كه لازم است ارتفاع خالص و ناخالص آب آبياري براي دور آبياري انتخابي مجدداً محاسبه شود:

تعيين مدت آبياري

چنانچه ارتفاع ناخالص (dg) را بر شدت پخش آبپاش (i ) تقسيم كنيم، مدت آبياري يا زمان لازم براي هر استقراربه دست مي‌آيد.

 

بر روی دستگاه ویل موو به فواصل 12 متری، آبپاش های IR30 ساخت کمپانی IRRILINE کانادا نصب شده است که در فشار کاری 3 بار دارای آبدهی 66/0 لیتردرثانیه می باشند. میزان جابجایی دستگاه در هر نوبت آبیاری 18 متر میباشد.

تعيين ساعت كل آبياري در شبانه روز و تعداد استقرار هر آبپاش

با توجه به حداكثر مدت آبياري براي هر قطعه و دور آبياري انتخابي، ساعت كل آبياري در شبانه روز، تعداد استقرار هر دستگاه در شبانه روز وتعداد استقرار هر دستگاه در طول دور آبياري بدست مي آيد. با توجه به مسائل بهره برداری، تعداد استقرار دستگاه در شبانه روز نباید از 4 بار بیشتر شود.

تعيين هيدرومدول آبياري

هيدرومدول آبياري عبارتست از ميزان دبي مورد نياز در واحد سطح كه با توجه به دور آبياري، ساعات كاركرد در شبانه روز و عمق ناخالص آبياري از رابطه زير تعيين مي‌شود.

q=

كه در اين رابطه:

T = ساعت كاركرد در هر شبانه روز (hr )

q= هيدرومدول آبياري (lit/s/ha)

A = سطح زير پوشش هر آبگير ha ) ) كه جهت تعيين هيدرومدول مقدار واحد به خود مي‌گيرد.

 

 

تهران خیابان ملاصدرا جنب بیمارستان بقیه الله پلاک 208 طبقه دوم واحد 5

تلفن وفاکس : 982188613525+ 982188613646+

تلفن همراه :   989122151646+

کدپستی :            1435916434

 

 

 

 

          

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید